Image

 

Geachte leden,

Tijdens de bijeenkomst van 19 april 2017 in Elzenburg georganiseerd door Samen voor Vught en Platform Vught Structureel in overleg met het programmamanagement van Rijksinfra Vught hebben 43 deelnemers besproken hoe de verdiepte ligging van spoor en weg optimaal kan aansluiten  bij de Vughtse omgeving en hoe Vught de vruchten kan plukken in termen van o.a. ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid, ook op de langere termijn, van de enorme investeringen in weg en spoor.

Deze avond werd niet gefocust op de projecten N65 en het Verdiepte spoor zelf. Wel werd aan deelnemers gevraagd om de plannen van hun eigen organisatie te spiegelen aan deze projecten en om te bekijken hoe hun eigen beleid versterkt zou kunnen worden door deze projecten om zo de ontwikkeling van de gebiedsvisies te voeden.

De eenvoudige vraag die werd gesteld is:

Welke wens van uw organisatie kan versterkt worden met deze infra projecten?

Wij hebben inmiddels Gemeenteraad en
Gemeente bestuur de wensen en aanbevelingen
aan geboden. Op deze site kunt u hiervan kennis nemen.


Frans Schoot
voorzitter


 

 

 

 

 

 

 

Aan Gemeenteraad en Gemeentebestuur van Vught

Kansen en mogelijkheden voor het creëren van MEER waarde
op de gebiedsvisies die zijn ontwikkeld voor Vught langs N65 en Verdiept spoor.

Tijdens de bijeenkomst van 19 april 2017 in Elzenburg georganiseerd door Samen voor Vught en Platform Vught Structureel in overleg met het programmamanagement van Rijksinfra Vught hebben 43 deelnemers besproken hoe de verdiepte ligging van spoor en weg optimaal kan aansluiten  bij de Vughtse omgeving en hoe Vught de vruchten kan plukken in termen van o.a. ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid, ook op de langere termijn, van de enorme investeringen in weg en spoor.

De deelnemers waren vertegenwoordigers van:

 • Geïnteresseerde bewoners
 • Jeugd actief
 • MKB
 • Zonnebloem
 • Monumentencommissie
 • Ouderen Samen
 • Fietsersbond
 • Natuur en Millieugroep Vught
 • Monument Kamp Vught

Deze avond werd niet gefocust op de projecten N65 en het Verdiepte spoor zelf. Wel werd aan deelnemers gevraagd om de plannen van hun eigen organisatie te spiegelen aan deze projecten en om te bekijken hoe hun eigen beleid versterkt zou kunnen worden door deze projecten om zo de ontwikkeling van de gebiedsvisies te voeden.

De eenvoudige vraag die werd gesteld is:
Welke wens van uw organisatie kan versterkt worden met deze infra projecten?

 

Die vraag is bekeken vanuit vier perspectieven, nl.
1. cultuur-historisch, 2. economisch, 3. sociaal en 4. ecologisch.

Wij bieden u (Gemeenteraad en Gemeentebestuur) de wensen en aanbevelingen in onderstaande aan, met de vragen:

 1. Wilt u onderstaande aspecten meenemen in de verdere uitwerking en detaillering van de gebiedsvisies, zodat Vught MEER waarde haalt uit de grote investering die het doet?
 2. Vanuit bewoners is er expertise aanwezig die graag wil ondersteunen. Bent u bereid tot verder overleg met verschillende van de deelnemende organisaties om de ideeën in de gebiedsvisies nader uit te werken?

 

1. Cultuurhistorisch perspectief
Drie aspecten zijn onderscheiden die voor Vught belangrijke perspectieven vormen:

 1. Verbinding van historische plekken: de bestaande wandel-en fietsroutes moeten zeker geconsolideerd worden en gestreefd moet worden naar het maken van combinaties. Zorg dat de diverse verbanden in tact blijven. Zorg voor een aantal knooppunten waarop je de cultuurhistorie kunt schragen. Zorg voor visualisaties van de markante plekken en maak gebruik van augmented reality om de plekken en routes voor jong en oud publiek aantrekkelijk te maken.

      Daar waar meer plekken ‘zichtbaar’ worden deze mede opnemen in dit proces.

 1. Hoe heeft Vught zich ontwikkeld?: los van de historische markante plekken zijn er interessante lijnen te markeren waarlangs Vught zich vanuit de historie ontwikkeld heeft. Maak deze (verder) zichtbaar en laat traditionele zichtlijnen dwars op spoor en weg vanuit de diverse delen van het dorp in tact c.q. versterk deze.
 2. Vught als toneel van oorlogen: er zijn diverse bepalende oorlogen/belegeringen geweest, niet alleen de Tweede Wereldoorlog, maar bijv. ook het beleg van Den Bosch in de Tachtigjarige Oorlog of de ontwikkeling van de lunetten. De meest directe omgeving van Vught was daarbij dikwijls betrokken: maak waar mogelijk zichtbaar hoe Vught daarbij belangrijk is geweest.

Voor realisatie van deze aanbevelingen is het zaak dat:

 1. er urgentie wordt betracht bij het formaliseren van de Archeologische Verwachtingskaart en de Cultuurhistorische Beleidskaart. De definitieve versies geven de legitimatie voor een bestendig cultuurhistorisch en erfgoed-beleid, dat ook vanuit andere geledingen binnen de gemeente specifieke aandacht heeft.
 2. bij de archeologische onderzoeken die bij projecten als de onderhavige worden uitgevoerd de kaders waarbinnen deze plaatsvinden niet te nauw worden genomen. Zorg daarbij voor procedures om vast te stellen wat vanuit die onderzoeken zichtbaar zou moeten blijven.
 3. Vanuit bewoners is er expertise aanwezig die graag wil ondersteunen bij deze twee       punten: doe een beroep op hen!

         2. Economisch perspectief

(Dwars)verbindingen:

 • De meeste bestaande kruisingen van spoor en N65 worden ongelijkvloers. Dit betekent geen wachttijden en meer veiligheid
 • Het meest optimaal is een geheel verdiepte ligging van spoor, bij voorkeur met een dek er over. Dan verbind je Vught echt: voor alle vervoermiddelen en visueel ongehinderd zicht op ‘de overkant’. Zorg ten minste op de dwarsverbindingen voor (door)zichtlijnen; accentueer deze! Ondanks de verdiepte ligging van het spoor worden er schermen geplaatst vanuit veiligheid en geluid. Deze hinderen het doorzicht. Discussie: begroeien of juist transparant?
 • Noodzaak: fietstunnel bij de knoop N65/spoor (herstel/behoud van bestaande verbinding!). Van onmisbaar belang voor bewoners Vught-noord richting centrum en NS-station
 • N65-Boslaan/Vijverbosweg: bij voorkeur ook verdiepte ligging van N65. Handhaaf in ieder geval hier de oversteek voor fietsers en voetgangers
 • Ondernemers benaderen of zij bereid zijn om mee te investeren in een (groter) dek over het spoor op belangrijke plekken (bv. NS-station). Kanttekening: het is voor allen onduidelijk hoeveel ruimte er in het totaalbudget zit om met deeloplossingen te schuiven

Kansen voor nieuwe verbindingen

 • Versterplein-Station- Prins Bernhardlaan-centrum: over breder dek langzaam verkeer verbinding creëren met doorlopende, aantrekkelijke inrichting
 • Wandel- en fietsbrug of –tunnel van Klein Brabant naar toekomstig landgoed Groense Hoeven
 • Michiel de Ruyterweg-Akkerstraat met een extra dek over het spoor: gewenste extra verbinding naar het centrum
 • Oversteek N65 bij Restaurant In ’t Groene Woud: toeristisch-recreatieve langzaam verkeersverbinding vormgeven van IJzeren Man richting Sparrendaal (Groene Woud)

Tijdens de ombouw

 • Zorg te allen tijde voor een goede bereikbaarheid en bewegwijzering van winkels, station, parkeer- en stallingsvoorzieningen
 • Let op parkeerdruk die zich verplaatst naar woonbuurten. Zorg ook voor voldoende alternatieve parkeerplaatsen, bijv. bij kruising spoor/Helvoirtseweg.

Overige gemaakte opmerkingen

 • Behoud waardevolle bomen langs het spoor bij Klein Brabant en NS-station
 • Verplaatsing NS-station richting dorp: zorg voor blijvend goede zichtbaarheid van het stationsgebouw vanaf het Versterplein door het station verhoogd te plaatsen. Houd rekening met de bomen en met de historisch waardevolle kelder

 

3. Sociaal perspectief

 • Bereikbaarheid station - Kiss and Ride. Bereikbaarheid station voor auto's; nu veel rond het station dicht voor autoverkeer. Willen we soms niet bij het station komen? Willen we juist gaan gebruiken en bereikbaar maken!
 • Bereikbaarheid Vught intern vereenvoudigen.
  Bereikbaarheid Regina Coeli en Maurick. Minder tot geen eenrichtingsverkeer / Haarvaten van Vught opener maken. Handhaven 30 km zone 
 • Belang onderdoorgang Wolfskamerweg, flauwe helling en sociale veiligheid, en fiets veiligheid 
 • Nieuwe routes door ongelijkvloerse verbindingen.
 • Openstellen Jagerboschlaan
 • Fietser en wandelaar neemt kortste route, dus ook via het station, de dekplaat alhier
 • Verbinding langzaam verkeer bij Boslaan-Vijverbosweg: is zeer belangrijke verbinding noord zuid en Vught midden en zuid naar buiten en ijzeren man
 • Verlagen talud spoor, visuele barrière verminderen
 • Fietser en auto kruisen elkaar bij Versterplein/van Miertstraat, moet veilig en aandacht voor hebben.
 • Aandacht voor Vught noord. De huidige dreiging, die van het project uitgaat, omturnen naar iets leuks, fun factor en sociaal wenselijk 

 

4. Ecologisch

 • Vught is een landgoederendorp.
  Deze landgoederen zouden met elkaar verbonden moeten worden.  Bijvoorbeeld door een steeds terugkerende Rhododendronbeplanting. Er moet een eekhoornverbinding komen. Bomen met noten, grote boomkruinen en eekhoornbruggen over grote barrières als N65 en spoor.
 • Voor amfibieën moet er een plas/dras verbinding komen. Er moeten plassen gegraven worden.
 • Alle schermen moeten beplanting krijgen. De nieuwste innovaties moeten toegepast worden.
 • Er moeten bomen in de Loonsebaan komen tussen Bosscheweg en spoor nu het daar fietsstraat wordt.
 • Het speelveld aan de Isabellastraat moet verbonden worden met speelveld aan de Willem III-laan.
 • Ter plaatse van het station moet een zo groot mogelijke plaat over de goot gelegd worden. Meer en mooie bankjes en afvalbakken. Zorgen voor een mooie verblijfplaats. Zeker geen Best en geen Almelo.
 • Zorgen voor wandelroutes. Bijvoorbeeld met bijzondere bomen. Bijvoorbeeld alle lunetten met elkaar verbinden.
 • Groene combinatie spoor met snelfietsroute noord/zuid.
 • Ecologie van de mens: de bovenste delen van de schermen langs spoor van glas maken omwille van lichtinval.

 

 

 

 


 

 

Verkenning N65 Rapport RIGO N65 Verkenning N65