Image 

Verslag van de jaarlijkse algemene ledenvergadering
van de Vereniging Platform Vught Structureel,
gehouden op donderdag 22 juni 2017 in
Brasserie 155 te Vught om 20:00 uur te Vught.

 

 1. Opening

  Welkom aan alle aanwezigen.
  Bericht van verhindering hebben gegeven: de heren P. Schrover, P. de Groot, J.Derks, de heer en mevrouw Smith-Bijnen

   

 1. Mededelingen/Binnengekomen Stukken

  Er zijn geen mededelingen of binnengekomen stukken.

 

 1. Discussie Activiteiten 2016 en Actieplan 2017

  Activiteiten 2015

  De voorzitter merkt op dat PVS al ruim 11 jaar strijdt voor een leefbare, veilige omgeving van de N65. Ons doel was een structurele oplossing: boor de N65 de grond in. Dat doel werd aanvankelijk ook onderschreven door de gemeente. De situatie is door het besluit van de minister in juni 2016 anders: enkel de kruispunten worden aangepakt. De voorzitter licht aan de hand van enkele beelden de voorgestelde situatie per kruispunt toe.

  Er is 106 miljoen euro ter beschikking voor de aanpak van de N65 Vught-Helvoirt.
  Dit bedrag is onvoldoende om voor Vught optimale oplossing te bereiken.
  We hebben er de bestuurders (Rijk, Provincie en gemeente) herhaaldelijk op gewezen dat de voorstellen die men deed onvoldoende zijn om voor Vught een leefbare, veilige omgeving te creeëren.
  Een laatste poging daartoe was de uitgebreide brief die vorig jaar aan bestuurders en politiek is gestuurd voordat de minister haar besluit nam over de haar voorgelegde voorkeursalternatieven op 28 juni 2016.
  Dat heeft niet gebaat: het voorkeursalternatief is gekozen: u hebt alles kunnen volgen via de nieuwsbrieven en de uitgebreide publicaties op de website.

  Op onze uitgebreide brief is een uitgebreid antwoord gekomen, ook aan u voorgelegd via de website. De conclusie in die brief is: “de uitkomsten van alle onderzoeken laten zien dat het voorkeursalternatief goed scoort ten opzichte van niets doen (we hebben dat voorgesteld als keuze: of verder sparen om een structurele oplossing te krijgen of, als dat niet mogelijk is, dan maar niets doen en zoveel mogelijk het vrachtverkeer van de weg halen).
  De nu voorgestelde maatregelen zouden de veiligheid en de oversteekbaarheid echt verbeteren. De grote meerderheid van Vught kan zich vinden in dit voorkeursalternatief. Ook alle andere besturende partijen, met als voornaamste rijk en provincie vinden het een prima besluit.”

  We zitten dus met een politieke en bestuurlijke realiteit, waarin men niet voornemens is te bewegen. Dat blijkt ook uit andere brieven die nog gestuurd zijn, waarbij ook vanuit andere geledingen zoals de Fietsersbond, is getracht andere voorstellen nog mee te nemen.

  Wat we te horen krijgen is: wat zeurt Vught (in feite de bewoners) nog: er gaat in totaal ruim 600 miljoen naar Vught (spoor en weg) met plannen die ook door de gemeentelijke politiek worden gedragen, en nog blijven ze zeuren.

  Gezien die realiteit hebben we geconcludeerd dat het ook geen zin meer had om een bijeenkomst te beleggen met de lokale politieke partijen, zoals in de vorige ledenvergadering voorgesteld. Het is een raadzaam om een evenwicht te blijven bewaren tussen blijven protesteren en het daarmee opwekken van wrevel en onbegrip of blijven lobbyen op een manier die wel vruchtbaar zal zijn. We moeten ons in elk geval laten horen bij elke mogelijkheid. Vermeld dient ook te worden dat een aantal bewoners niet ontevreden zijn met de gekozen oplossingen, dus er lijkt ook onder bewoners draagvlak voor de gemaakte keuze of onderdelen er van.

  In oktober 2016 is er een bewonersbijeenkomst geweest waar men allerlei zorgen en wensen kon aangeven. In de afgelopen week zijn er daarop ‘terugkomst’-bijeenkomsten geweest, die per kruispunt worden georganiseerd. Daarin is er terugkoppeling gegeven over die zorgen en wensen. In de bijeenkomst over kruispunt Boslaan-Vijverbosweg is er nog veel kritiek gespuid; er zijn ook suggesties gedaan om andere oplossing te bereiken. Men zou de suggesties meenemen naar de projectgroep en er in september op terug komen.

  Een punt blijft belangrijk: de geluidsmaatregelen. De raad heeft ingestemd met gebiedsvisies waarin zij pleit voor schermen van 1 à 1,5 meter om de het zicht op de weg niet te verkokeren.
  Dat punt verdient nog belangrijke aandacht, want te zien is nog wel of dit kan sporen met de wettelijk vereiste geluidsmaatregelen.
  Overigens is er voor die gebiedsvisies meer aandacht gekomen bij de gemeente. De nieuwe projectmanager heeft aandacht gevraagd voor het aan elkaar koppelen van die visies. In samenwerking met SvV is er een bijeenkomst geweest om aan te geven waar de meerwaarde van alle gebiedsvisies kan liggen voor Vught. Leden van beide verenigingen hebben hun bijdragen gegeven. Er is serieus aandacht voor.

  Vorig jaar heeft het bestuur ook alle rapporten behorend bij het bestuursbesluit van juni doorgewerkt. Er zijn veel vragen gerezen, veelal technisch van aard. We hebben geprobeerd
  deskundigen te vinden om een oordeel te krijgen, dat is nog niet gelukt. De grote bureaus hebben alle de overheden als client, en private personen zijn geen doelgroep. We hadden een geluidsdeskundige, maar die is helaas ziek geworden. De Hogeschool in Breda heeft ons project op het gebied van verkeersdeskundigheid aan haar studenten aangeboden als stageproject, maar dat heeft geen reactie opgeleverd. We blijven zoeken naar deskundigheid, want dan kan nog belangrijk zijn in het kader van de bestemmingsplanprocedure.

  Actieplan 2017

  Stand van zaken is nu dat er wordt gewerkt aan een voorlopig ontwerp bestemmingsplan, waarover nog afstemming plaatsvindt met bewoners. In dit stadium kan een visie worden gegeven, waarna bezwaar kan worden aangetekend bij het ontwerp-bestemmingsplan, beide voorzien voor het laatste kwartaal 2017. Als u mee wilt doen met bezwaren, dan moet dat vanaf het ontwerp-bestemmingsplan!

  Het is zaak om bij alle gelegenheden, zoals de terugkoppeling van de gedane suggesties, en bewonersbijeenkomsten, waarvan er weer een is gepland op donderdag 29 juni, aanwezig te zijn en zorgen en bezwaren te blijven uiten. Dat helpt ook bij de bezwaren die gemaakt zullen gaan worden tegen het (voor)ontwerp- bestemmingsplan aan het eind van dit jaar.
  Want dat is de conclusie: ons rest alleen nog de formeel-juridische procedure om te proberen het tij te keren, c.q. er voor te zorgen dat als het voorkeursalternatief wordt uitgevoerd, dat zo gunstig mogelijk voor de bewoners zal zijn.
  De heer Kolster licht toe dat een aantal bewoners aan en rond de N65 tussen de Zonneweilaan en de De Bréautélaan juridisch advies inwint over de gebrekkige geluidsmaatregelen die door de gemeenteraad in de gebiedsvisies zijn vastgesteld. De bewoners zijn het niet eens met de vaststelling dat die schermen maximaal 1,5 meter hoog mogen worden. De reden voor deze hoogte is dat het doorzicht van de weg moet blijven. Mevr. Van Erp merkt op dat dat ook voor PVS een rare verrassing was, want er was niet gebleken dat de raad dat zou besluiten.

  De voorzitter stelt vast dat er geen vragen of opmerkingen meer zijn en dat de vergadering zich kan vinden in het door het bestuur in 2016 gevoerde beleid en de voor 2017 te volgen strategie.

 

 1. Vaststelling staat van baten en lasten 2016 en

 2. Kwijting aan bestuurders voor het door hen in 2016 gevoerde beleid

De heer Hertzberger licht de cijfers over 2016 toe. De grootste kostenposten betreft de zaalhuur voor de diverse vergaderingen, waarvan twee in samenwerking met Samen voor Vught, een inzake onteigening en een inzake de Vughtse Aankoopregeling. Verder is vaste kostenpost het abonnement voor de website, die professioneel wordt beheerd door de heer Korsten. De vergadering dankt de heer Korsten voor zijn grote inzet daarvoor.
De cijfers over 2016 zijn voorgelegd aan de kascommissie, bestaande uit de heren Van der Plas en Korsten.  De kascommissie heeft positief geadviseerd ten aanzien van het vaststellen van de cijfers.

De voorzitter constateert dat de vergadering de staat van baten en lasten 2016 vaststelt  en dat de vergadering kwijting verleent aan het bestuur voor het door haar in 2016 gevoerde beleid, voor zover van dat beleid uit de staat van baten en lasten blijkt.

 1. Benoeming kascommissie

De voorzitter merkt op dat de heren Van der Plas en Korsten bereid zijn de kascommissie voor 2017 te vormen.

 1. Rooster van aftreden bestuursleden

De voorzitter licht toe dat de heer Hertzberger periodiek aftredend is ; hij is direct herbenoembaar. Hij stelt zich verkiesbaar.
De voorzitter stelt vast dat de vergadering de heer Hertzberger herbenoemt.

 

 

 1. Vaststelling contributie 2017

 Voorgesteld wordt de contributie voor 2017 ongewijzigd vast te stellen op €35,--
 De voorzitter stelt vast dat de vergadering de contributie voor 2016
 vaststelt op €35,--

 

 1. Vaststelling begroting 2017

De heer Hertzberger licht de begroting voor 2017 in het kort toe. De kosten voor vergaderingen zijn voor het lopend boekjaar ruimer begroot, omdat met het oog op het ontwerp-bestemmingsplan er wat meer vergaderingen nodig zullen zijn.

De voorzitter constateert dat de vergadering de begroting voor 2017 goedkeurt.

 1. Rondvraag en sluiting  

De heer Van der Gun vraagt of het bestuur vindt dat er na elf jaar werk voldoende is bereikt met de huidige plannen, of moet geconstateerd worden dat er veel niet is bereikt.
De voorzitter licht toe dat er geenszins een meeste ideale oplossing voor Vught is bereikt. Maar gegeven de beschikbare gelden lijkt dit het meest haalbare, gegeven ook dat het gemeentebestuur zich bij de situatie neerlegt en niet strijdt voor een betere oplossing.  Daarbij is wel weer gebleken dat het van weinig wijsheid getuigt om eerst een budget vast te stellen, en daarbij te zeggen: hier moet het dan maar voor, zonder dat bekend is wat er nu eigenlijk gedaan moet worden.
De situatie is nu zo dat we via de bezwaarprocedure nog zoveel mogelijk binnen moeten halen.

Op voorstel van de heer Korsten wordt besloten om dit najaar, als in september meer definitieve besluiten bekend zijn, onder meer over het tijdelijk afsluiten van de N65 tijdens de ombouw van spoor en weg, om een mailing uit te doen aan bewoners van Vught Noord, teneinde de bekendheid van de doelstelling van PVS en de besluiten die zullen worden genomen via het bestemmingsplan ruimer onder de aandacht te brengen. Er zijn veel nieuwe bewoners, en ook voor de al langer in Vught Noord wonenden lijkt het goed om weer geinformeerd te worden over de invloeden van de plannen mbt de N65. We zullen ‘reclame’gaan maken voor PVS, ook om het aantal leden nog verder te verhogen. Mevrouw van Erp zal in overleg met de heer Korsten de tekst van de mailing voorbereiden.

De voorzitter constateert dat er geen nadere vragen zijn. Hij sluit de vergadering onder dankzegging aan alle aanwezigen voor hun deelname en bijdragen.

 
 

Verkenning N65 Verkenning N65 enquete