Image

 

Geachte leden,

Wij hebben het nodig geacht om bestuurders die
besluiten gaan nemen omtrent te maken keuzes
in de Vughtse infrastructuele projecten dringend te verzoeken om de problemen die de N65 voor Vught met zich mee brengt ook inderdaad structureel aan te passen.


Tekst Brief

VERENIGING PLATFORM VUGHT STRUCTUREEL

                                                                                          Vught, 29 mei 2017

Aan het Bestuurlijk Overleg inzake het project N65

Geachte bestuurders,

Wij hebben begrepen dat op 8 juni aanstaande in uw Bestuurlijk Overleg besluiten zullen worden genomen omtrent te maken keuzes in de Vughtse infrastructurele projecten.
Als vereniging die zich al ruim 12 jaar inzet voor een structurele aanpak van de problemen die de N65 voor Vught met zich brengt, brengen wij u navolgende nogmaals onder uw aandacht
met het dringende verzoek dit mee te nemen in uw besluitvorming omtrent de voorliggende plannen.

 1. Bij het kruispunt Boslaan/Vijverbosweg dienen fietsers en wandelaars wel de mogelijkheid te krijgen om het kruispunt over te steken.
 2. De fietstunnel parallel aan de spoorlijn dient meegenomen te worden in de plannen.
 3. Tijdens de bouw dient de N65 tijdelijk te worden afgesloten: dat is beter voor de leefbaarheid en de kosten: minder afbraak van huizen en geen kostbare tijdelijke oplossingen.
 4. Bij de omlegging van spoor en weg (en de tijdelijke afsluiting) meteen ook de weg aanpakken: ook dat scheelt in tijd en kosten.
 5. Grote aandacht voor de verkeerscirculatie en de verkeersstromen na realisatie van de plannen; immers veel straten in Vught krijgen (te) veel verkeer.
 6. Grote aandacht voor de Rembrandtlaan, Olmenlaan en delen van de Lekkerbeetjenlaan: de verkeersoverlast wordt hier te groot.

Alle hiervoor gesignaleerde punten kunnen worden opgelost door het oorspronkelijke streven te realiseren: boor de N65 de grond in, m.a.w. ondertunnel de N65 en accepteer dat er andere oplossingen gevonden worden voor de wijze waarop het verkeer van de N65 Vught in en uit gaat.

Wij vertrouwen er graag op dat u aandacht hebt voor de problemen die de infrastructurele projecten voor Vught betekenen.

Hoogachtend,
Vereniging Platform Vught Structureel
F. Schoot, voorzitter                            

M.E.G. van Erp, secretaris

Secr: Boslaan 1, 5263 GW Vught
Email: info@vughtstructureel.nl


Ik doe dan ook een dringend beroep op onze leden om op
Donderdag 22 juni a.s. aanwezig te zijn op onze
Algemene ledenvergadering 2017. U wordt door ons op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen en de strategie die wij in 2017 gaan volgen om de doelstellingen van onze Vereniging te waarborgen.


Frans Schoot
voorzitter


 

 

 

 

 

 

 

Oproeping en Agenda

voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering
van Vereniging Platform Vught Structureel,

te houden op donderdag 22 juni 2017

in Brasserie 155,
Loonsebaan 155 te Vught
om 20.00 uur.


 1. Opening
 1. Mededelingen/Binnengekomen Stukken
 1. Discussie Activiteiten 2016 en  Actieplan 2017
  (mondelinge toelichting ter vergadering)
  1. N65
  2. Programma Hoogfrequent Spoor
 1. Vaststelling staat van baten en lasten 2016 en
 1. Kwijting aan bestuurders voor het door hen in 2016 gevoerde beleid,
  voor zover van dat beleid uit de staat van baten en lasten blijkt
  (nadere toelichting op de cijfers ter vergadering)
 1. Benoeming kascommissie:
  tenminste twee leden dienen te worden benoemd uit de ledenvergadering.

 2. Voorziening in de vacature ontstaan door het periodiek aftreden
  van de heer Hertzberger. Hij is direct herbenoembaar.
  Hij stelt zich beschikbaar voor herbenoeming.
  Indien geen andere kandidaten voor benoeming in deze vacature worden voorgedragen stelt het bestuur voor hem te herbenoemen

 3. Vaststelling contributie 2017:
  voorgesteld wordt de contributie voor 2017 vast te stellen op € 35,--    
 1. Vaststelling begroting 2017
  (nadere toelichting ter vergadering)

 2. Rondvraag en sluiting
  (uiterlijk om 22.00 uur) 

   

 

 

 


 

 

Verkenning N65 Rapport RIGO N65 Verkenning N65