=

 

Verslag van de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de
Vereniging Platform Vught Structureel,
gehouden op donderdag 25 juni 2020
in Strandpaviljoen IJzeren Man, Boslaan 49 te Vught om 20.00 uur.

Geachte leden,

Bijgaand het verslag van de ledenvergadering van PVS van donderdag 25 juni jl.

Het beroepschrift m.b.t. het bestemmingsplan N65 is via Halsten Advocaten tijdig ingediend. Mogelijk zal in het eerste kwartaal van 2021 een uitspraak van de Raad van State verwacht kunnen worden.

Wij houden u op de hoogte


Frans Schoot
voorzitter

 1. Opening

  De voorzitter heet de aanwezigen welkom.

  Aanwezig zijn: mevrouw Jonker, de heer Van der Gun, de heer De Groot, de heer Kolster, de heer Van Rooden, de heer De Vries, de heer en mevrouw van de Ven, de heer en mevrouw Valkenburg, de heer Schoot, de heer Schrover, de heer Dost en mevrouw Van Erp.

 2. Mededelingen/binnengekomen stukken

  Er zijn geen mededelingen of binnengekomen stukken.

 3. Goedkeuring voor het niet in acht nemen van de statutaire oproepingstermijn.

  De voorzitter licht toe dat aan de vergadering ontheffing en goedkeuring wordt gevraagd voor het niet in acht nemen van de statutair voorgeschreven termijn van oproeping voor de vergadering. De oproeping is vier dagen te laat gestuurd. In verband met de coronamaatregelen was het niet mogelijk om eerder een bijeenkomst in groter verband te regelen. Gelet op het verlopen van de beroepstermijn voor het bestemmingsplan N65 bij de Raad van State per 1 juli aanstaande is een vergadering voor die datum toch noodzakelijk geacht, weshalve de vergadering op kortere termijn is opgeroepen.
  De voorzitter constateert dat de vergadering het bestuur goedkeuring verleent voor het niet in acht nemen van de statutair voorgeschreven termijn voor het oproepen van de vergadering.

 4. Discussie Activiteiten 2019 en Actieplan 2020

  Mevrouw van Erp licht toe dat in 2019 op 24 juli de zienswijze van Vereniging Platform Vught Structureel op het ontwerpbestemmingsplan N65 is ingediend. Daarna is het lang stil geweest.
  De planning was dat het definitieve bestemmingsplan eind van dat jaar dan wel begin 2020 zou worden vastgesteld. Door de uitspraken van de rechter m.b.t. de stikstofuitstoot (de zogenaamden PFAS-uitspraken) is die definitieve vaststelling vertraagd. Dat is uiteindelijk, na een lange raadsvergadering, gebeurd op 14 mei jl.. Tot aanstaande woensdag ligt het plan ter inzage en uiterlijk die dag dient een eventueel beroep bij de Raad van State te worden ingediend.

  De raadsvergadering heeft er niet toe geleid dat er wijzigingen in het bestemmingsplan zijn aangebracht. Er is wel een aantal moties aangenomen, dat onder andere regelt dat er z.s.m een verkeersonderzoek wordt uitgevoerd, vooruitlopend op de aanpassing van het Verkeer en Vervoerplan, waarin in elk geval moeten worden meegenomen maatwerkoplossingen voor het totale wegennet om het verkeer zo optimaal mogelijk te kunnen spreiden en maatwerkoplossingen om de verkeersstromen richting rijkswegen te leiden en sluipverkeer binnen de Vughtse kernen tegen te gaan.  Ook is gevraagd om een ontsluitingsroute te maken tussen het industriegebiedje in Helvoirt en de Kruishoeveweg om het zware verkeer uit Cromvoirt, Helvoirt en de Boslaan te houden.

  Het dient gezegd dat het plan dat er nu ligt een aanzienlijke verbetering is ten opzichte van de plannen die eerder ter tafel hebben gelegen. De huidige coalitie heeft met name een goede wijziging aangebacht door ook het kruispunt Boslaan-Vijverbosweg verdiept aan te leggen. Het is jammer dat een aantal oppositiepartijen, die tot voor twee en half jaar geleden niet verder kwamen dan de verdiepte ligging van twee kruispunten, het betere plan dat er nu ligt niet mee hebben onderschreven.
  Over de mogelijkheden van een beroep bij de Raad van State hebben wij, zoals aan u gemeld, advies ingewonnen bij Halsten Advocaten te Eindhoven.
  Deze adviseert om beroep aan te tekenen. Er dient wel rekening te worden gehouden met het feit dat de Raad van State een ruime beleidsvrijheid toekent aan gemeentes bij de vaststelling van bestemmingsplannen en bij de afweging van het algemeen belang ten opzichte van het individueel belang.
  Hierbij dient ook bedacht te worden dat de scope van het bestemmingsplan N65 beperkt is: het ziet in feite slechts op de aanpassing van drie kruispunten. Maar gelukkig kijkt de Raad van State ook naar de gevolgen die onder de reikwijdte van een bestemmingsplan vallen. Bij die gevolgen is van belang om te kijken naar de vraag of er met het plan een goede ruimtelijke orde wordt gerealiseerd, dat wil zeggen is er voldoende bescherming van de leef-en woonomstandigheden en de veiligheid van de belanghebbenden (de bewoners).
  De lijnen waarlangs het beroep zal lopen zijn:

  • Het opknippen van de reconstructie van de N65 in delen die onder het spoorplan vallen en delen die onder het bestemmingsplan vallen is in strijd met de rechtsbescherming van de belanghebbenden. Want een oorzaak van een grote verkeerstoename is het openhouden van de afrit Rembrandtlaan en toerit Olmenlaan. Het openhouden van die toe-en afrit valt onder het spoorplan, terwijl de gevolgen daarvan vallen onder het bestemmingsplan. Dus kunnen bewoners niet tegelijkertijd bezwaar maken tegen oorzaak en gevolg. Ook is niet goed te beoordelen wat de gevolgen zijn voor natuur en gezondheid, met name op het punt van geluid en fijstof.

  • De gevolgen van het openhouden van genoemde af-en toerit voor het verkeer zijn groot.
   Met name voor straten als Lekkerbeetjenlaan, Heikantstraat en Olmenlaan. Ook voor andere straten in Vught Noord zijn de gevolgen van het bestemmingsplan voor wat betreft de verkeerstoename groot. Deze straten zijn niet ingericht om een grote toename van verkeer te kunnen verwerken. Voorts zijn er vraagtekens te zetten bij de gehanteerde verkeerscijfers, en bij de constatering in het bestemmingsplan dat alle straten het verkeer na realisatie van het plan de toename van het verkeer aankunnen. Ook hier is een beoordeling van een goede ruimtelijke ordening niet meegenomen.

  • Ook de kwalificatie van de toename van verkeersintensiteiten is een punt: hierdoor wordt een onjuist beeld geschetst van de gevolgen van de nieuwe verkeersstromen op diverse straten.
  • Er worden ook vraagtekens gezet bij de gevolgen van het plan voor milieugevolgen, met name op het gebied van geluid en fijnstof en bij de berekeningen van de stikstofdepositie.

  Op vragen vanuit de vergadering wordt het volgende geantwoord:

  • Samenwerking met andere partijen in Vught zoals Vught Participeert: de doelstelling van Vught Participeert is meer gericht op de beoordeling van de besluitvorming van het gemeentebestuur dan het zijn van een gerichte belangenvereniging zoals Vught Structureel.
   Daar waar samenwerking wel voor de hand ligt, zoals bij voorbeeld met Samen voor Vught,
   die met name een belangenvereniging is voor infrastructurele projecten, wordt waar mogelijk wel samengewerkt.
  • De heer Schoot en mevrouw van Erp zijn ook bestuurslid van Samen voor Vught.
  • Samenwerking met partijen buiten Vught, zoals het comité N65 in Helvoirt: in het verleden zijn er contacten geweest met dit comité, maar de belangen liepen toen niet parallel. Ook nu zijn de parallellen er niet, alleen al vanwege het feit dat de planprocedure in Helvoirt achter loopt op die in Vught.
  • Uitbreiding van de statutaire doelstelling: de plannen die in 2005/2006 zijn opgesteld voor de N65, in combinatie met de ontwikkeling van het Stadhouderspark en de Koepel, hadden toen enorme consequenties voor de afwikkeling van het verkeer in Vught Noord. De gevolgen voor de rest van Vught waren er toen nauwelijks. De diverse opvolgende plannen kenden ook met name voor Vught Noord grote consequenties. Vandaar dat Vught Structureel altijd de doelstelling heeft gehad te zorgen voor de belangen van Vught Noord. Met de laatste plannen van spoor en weg is er ook meer impact voor sommige straten in andere delen van Vught. Maar om nu nog de statutaire doelstelling aan te passen is te laat. 

  De vergadering verkrijgt op een enkel punt nog een nadere toelichting.

  De voorzitter stelt vast dat de vergadering zich kan vinden in de lijnen waarlangs het namens PVS in te dienen beroepschrift is geschreven.
  Hij licht voorts toe dat voor 2020 het vooral het wachten is op de behandeling van het beroep bij de Raad van State. En er zal nauwlettend moeten worden gevolgd hoe de uitvoering van de moties van de gemeenteraad zal plaatsvinden. Het is van belang dat bij dat nadere onderzoek naar een betere verkeersspreiding bewoners zo veel mogelijk worden betrokken.

  1. Vaststelling staat van baten en lasten 2019 en
  2. Kwijting aan bestuurders voor het door hen in 2019 gevoerde beleid

  Bij afwezigheid van de penningmeester licht de voorzitter de cijfers in het kort toe.
  De cijfers over 2019 zijn voorgelegd aan de kascommissie, bestaande uit de heren Van der Plas en Korsten. De kascommissie heeft positief geadviseerd ten aanzien van vaststellen van de cijfers.
  De voorzitter concludeert dat de vergadering de staat van baten en lasten 2019 vaststelt  en dat de vergadering kwijting verleent aan het bestuur voor het door haar in 2019 gevoerde beleid, voor zover van dat beleid uit de staat van baten en lasten blijkt.

  1. Benoeming kascommissie

  De voorzitter licht toe dat tenminste twee leden dienen te worden benoemd uit de ledenvergadering
  Hij licht toe dat de heer Van der Plas zich wederom ter beschikking stelt als lid van de kascommissie. De heer Korsten die zich de afgelopen jaren als lid van kascommissie heeft ingezet is niet meer ter beschikking voor deze functie. De heer Korsten is dank verschuldigd voor de wijze waarop hij zich jarenlang ter beschikking heeft gesteld.
  De voorzitter vraagt aan de vergadering wie zich beschikbaar stelt. De heer Van de Ven zegt zich beschikbaar te stellen voor de kascommissie 2019.
  De voorzitter constateert dat de vergadering de heren Van der Plas en Van de Ven benoemt tot kascommissie 2019.

  1. Rooster van aftreden bestuursleden

  De voorzitter licht toe dat hij zelf  periodiek aftredend is; hij is direct herbenoembaar.
  Hij stelt zich verkiesbaar.
  Hij licht vervolgens toe dat de heer Schrover aftreedt als bestuurslid wegens verhuizing naar een andere gemeente. Hij spreekt zijn dank uit voor de inzet van de heer Schrover, met name voor de belangen van de Lekkerbeetjenlaan en omgeving. De vergadering onderschrijft deze woorden.
  Hij vraagt aan de vergadering of er een andere kandidaat voor benoeming in de vacature van de heer Schoot wordt voorgedragen.
  Hij stelt vast dat de vergadering hem herbenoemt.
  Hij vraagt voorts aan de vergadering of er kandidaten voor benoeming in de vacature van de heer Schrover worden voorgedragen.
  Hij stelt vast dat zich geen kandidaat heeft gemeld. Het bestuur zich zal beraden over invulling van de vacature.

  1. Vaststelling contributie 2020

  Voorgesteld wordt de contributie voor 2020 vast te stellen op €30,--
  Hij stelt dat de vergadering de contributie voor 2019 vaststelt op €30,--.
  Een ieder wordt vriendelijk verzocht de nota te betalen.
   

  1. Vaststelling begroting 2020

  De voorzitter licht de begroting voor 2020 toe.
  De grote kostenpost zal zijn de juridische bijstand bij de beroepsprocedure bij de Raad van State.
  Hij constateert dat de vergadering de begroting voor 2020 goedkeurt.

  1. Rondvraag en sluiting   

  In verband met het openstellen van de Jagersboschlaan voor gemotoriseerd verkeer is de vraag of Vught Structureel toch niet zou moeten denken aan verruiming van het statutaire doel.
  De voorzitter licht toe dat de besluiten daarover reeds zijn genomen, zodat een verruiming van de statuten daar geen voordeel voor zou zijn. Bovendien is de vraag of Vught Structureel alle verkeerszaken in Vught op zich zou moeten nemen. Er zijn al andere (bewoners) verenigingen, en bovendien leidt een verruiming van het doel van de vereniging al snel tot mogelijke belangentegenstellingen. Wat voor een deel van Vught goed zou zijn, is dat nog niet voor een ander deel. Een goed afgebakend doel levert op dat punt grote voordelen op.
  Hij constateert tenslotte dat er geen nadere vragen zijn. Hij sluit de vergadering onder dankzegging aan alle aanwezigen voor hun deelname en bijdragen.