Image

 

Geachte leden,

Samen met Samen voor Vught hebben wij bijgaande open brief overhandigd aan de informateur voor een nieuw college van B&W, de heer Guus van Woesik.
De komende periode zal voor Vught heel belangrijk zijn vanwege de weg-en spoorplannen. We vonden het daarom gepast de informateur te informeren over de zorgpunten die er zijn.
Wij houden u op de hoogte.Frans Schoot
voorzitter

 

 

Vught, 29 maart 2018

Aan de (in-)formateur van het komende gemeentebestuur van Vught,

Sinds zijn oprichting in begin 2012 is de vereniging Samen voor Vught (SvV) actief om de inspanning van het college van B&W te ondersteunen bij de aanpassingen aan het spoor.

Hetzelfde geldt sinds 2006 voor het Platform Vught Structureel (PVS), dat zich inzet om een goede inpassing van de veranderingen aan de N65 mogelijk te maken.
De toekenning van budgets voor het verdiepte spoor en de N65 zijn een grote stap voorwaarts geweest. Ook nu zijn daarin nog positieve ontwikkelingen mogelijk en gaande.

Ondanks deze successen blijkt er een keerzijde aan deze plannen, waarmee voornamelijk aanwonenden van spoor en N65 geconfronteerd worden. In september 2016 heeft de vereniging Samen voor Vught de resultaten van een enquête gepubliceerd over de zorgen van de bewoners langs het spoor in Vught met betrekking tot de geplande werkzaamheden. (Zie bijlage 1 voor deze resultaten). Dat nog lang niet alles is aangepakt door bestuurders mogen duidelijk zijn uit onderstaand overzicht. Tevens zijn daaraan nog onderwerpen met betrekking tot N65 toegevoegd.
Zorgen, die om aanpakken vragen:

N65

 1. De reconstructie van de N65 bij de kruising Helvoirtseweg moet  samen vallen met de omkering van weg en spoor in PHS, om de afbraak van 9 woningen aan de Lekkerbeetjenslaan te voorkomen. Breng ProRail en RWS aan één tafel.
 2. De weg moet over de hele lengte verdiept worden aangelegd, om geluidsoverlast te minimaliseren en de leefbaarheidsproblemen in Vught te vergroten. Hoe kan het dat het doorzicht van de N65 naar de omgeving toe belangrijker is dan de geluidsoverlast, die de N65 veroorzaakt in de nieuwe situatie? Deze wordt alleen maar groter: de voorziene geluidswallen zijn veel te laag. Pak het aan nu het nog kan.
 3. De nieuwe plannen, naar aanleiding van de budget verruiming, die nu gemaakt worden om ook de kruising Boslaan/Vijverboslaan ook ongelijkvloers te maken moet van harte worden ondersteund; de afsluiting van de langzaam verkeer-oversteek zal leiden tot zeer gevaarlijke situaties en is daarom niet wenselijk.

  Spoor


 4. De trillingenproblemen  met name in de woningen  in Vught Noord met name de Isabella straat, Molenvenseweg en Pieter Brueghelstraat (het 4 sporen gebied) moeten als onacceptabel worden bestempeld en voor de oplossing hiervan zullen bovenwettelijke maatregelen moeten worden gevraagd De trilling problematiek is door SvV in een aparte nieuwsbrief genoeg aan de orde gesteld.

 5. De geluidsproblemen bij bewoners van Vught Noord en Klein Brabant (het niet ondertunneld gebied) en woningen langs N65 zal adequaat moeten worden aangepakt. De geluidsproblematiek bij bewoners van Molenvenseweg en Pieter Brueghelstraat en verder wordt in systemen en processen gegoten, terwijl het over een overzichtelijk aantal woningen gaat. Betrek ook Klein Brabant hierbij en woningen langs N65. Voorkom dat het in Vught op Groningen gaat lijken, waar adviesbureaus en advocaten met procedures al de budgets opmaken zonder dat er aan woningen iets verbeterd. De gemeente kan het MKB in Vught mobiliseren om een gemeentelijk programma te maken voor geluidreductie bij ramen en deuren.

 6. Zoek een betere inpassing van het 4e spoor in Noord (binnen het huidige spoorbed, waardoor de sporen verder af liggen van zowel Oost als West.
  (Tussen Loonsebaan en Postweg)

 7. Vught moet geen genoegen nemen met de nu geldende normen voor geluid, trillingen en fijnstof, omdat nog vóór dat beide projecten in gebruik zullen zijn genomen er strengere normen zullen zijn opgelegd vanuit Europe of overgenomen van de WHO.

  Bouwperiode

 8. In Noord-Vught aan de westzijde en in Vught- midden gedurende 5 jaar een tijdelijk spoor. Gezien die toch lange periode voor afdoende maatregelen tegen trillingen en geluid, met name ‘s avonds en ’s nachts. Een voorstel is om de snelheid van goederentreinen 's nachts te beperken tot 40 km. De gemeente zou hierin toch sturend kunnen zijn.

 9. Nagegaan moet worden op welke wijze de veiligheid van de bestaande overwegen ook tijdens de bouw kan worden verbeterd. Door de invoering van PHS leveren bepaalde overwegen nu al problemen op zoals de overwegen op de Loonsebaan, Helvoirtseweg, en Aerd Heijmlaan. De vragen en zorgen over de veiligheid bij de overweg van de Loonsebaan worden slechts formeel benaderd. Er zijn serieuze klachten over de te korte openingstijd of te snelle sluittijd van de spoorbomen. Het bewonersoverleg van januari 2018 kunnen we als leidraad nemen. Daar werd aangedrongen om z.s.m. de fietsverbinding naar Den Bosch over de rotonde heen te leiden. Dit staat al gepland voor 2018/2019. Op dat moment ontstaat er een veilig alternatief voor fietsers en hoeven ze niet meer over de Loonsebaan. Bewoners willen dat de overweg vanaf dat moment meteen dicht gaat. Hier is natuurlijk niet iedereen voorstander van, maar veiligheid is belangrijker dan bereikbaarheid.

 10. Start overleg over aanvoer van bouwmaterialen snel op, zodat afspraken bij de aanbesteding meegenomen kunnen worden. Dit moet gebeuren op het totale projectniveau en op wijkniveau dienen mogelijkheden voor aan en afvoer met bewoners te worden afgestemd.

 11. Laat “klein leed” niet smoren in klachtenprocedures via websites. Wijs gemeentelijke ambtenaren aan, die een 24 uurs telefoondienst hebben, als achterwacht om op te treden, indien nodig.

 12. Ontwikkel protocollen voor noodsituaties. SvV en PVS zijn bereid hiervoor in 2019 een workshop te organiseren met de gemeente om deze noodsituaties te duiden.

  Overleg

 13. Naast overleg met buurtbewoners over de inrichting van spoor-en/of weggebied is deelname van lokale deskundigen uit de hoek van natuur/milieu of met cultuurhistorische achtergrond, uit ouderen samen en van Jeugd Actief wenselijk om een integrale gebiedsvisie voor Vught mee vorm te geven als kader voor de inbedding van beide projecten. Deze deelname wordt met de mond beleden en de facto wordt de inspanning van deze lokale experts genegeerd. (In bijlage 2 vindt u een verslag van de bijeenkomst van eerder genoemde vertegenwoordigers met ideeën over de positieve effecten die beide projecten kunnen hebben voor Vught als totaal.)

 14. Het nieuwe kabinet zal volgens de regeringsverklaring alle gemeenten vragen werk te gaan maken van burgerparticipatie.  De beide Vughtse projecten zijn een mooie manier, nu het werkelijk zin heeft, om burgerparticipatie samen te ontdekken. Om de kwaliteit van de plannen te verbeteren en om de zorgen van de bewoners beter tegemoet te komen zou het overleg van de gemeente met SvV en PVS opener mogen.

 15. Creëer een beperkt eigen budget als gemeente (en als bestuurder aan de onderhandelingstafel) om snel met bewoners hun ideeën te toetsen, vorm te geven en te evalueren.

  Samenwerking.


  Het laatste overleg van Samen voor Vught en Platform Vught Structureel  met het college van B&W dateert van begin 2016. Ruim twee jaar terug. Dit is onhandig voor onze verenigingen, niet goed voor B&W en heel slecht Vught.

 16. Samenwerking met de gemeente 1:
  Wij stellen het op prijs minstens 2 maal per jaar of zoveel als nodig overleg te hebben met B&W over de thema’s, die wederzijds spelen op beide projecten. We spreken dan af, wat de inbreng van beide zal zijn en hoe die wordt georganiseerd.

 17. Samenwerking met de gemeente 2:
  Wij verwachten dat in het overleg niet slechts gesproken wordt over de thema’s, die wij inbrengen, maar dat royaal informatie gedeeld wordt over wat er speelt, waar de knelpunten zitten en hoe wij een bijdrage kunnen leveren.

 18. Samenwerking met de gemeente 3:
  Participatie, zoals hierboven reeds voorgesteld. De VNG toont ter inspiratie voorbeeld projecten. SvV en PVS zijn bereid met de gemeente samen te werken om beide projecten ( Spoor en N65) als gemeentelijke pilot voor participatie te ontwikkelen en om zo ná deze projecten deze vorm van samenwerking over te houden, die ingezet kan worden op andere projecten en meerdere terreinen.

  Tot slot.

 19. Na toekenning van de budgetten is de gemeente Vught zich gaan gedragen als opdrachtgever van de infra-projecten. In de discussies verschuilen B&W zich achter deze rol en benutten zij hun positie als medeopdrachtgever niet door zich op te stellen als belangenbehartiger van de bewoners van Vught. Wij stellen ons in het belang van Vught een andere invulling voor.

  Deze voorstellen om de zorgen van aanwonenden en anderen tegemoet te treden zijn niet in beton gegoten. We zullen graag in samenwerking met het nieuwe college bovenstaande en andere voorstellen vormgeven, uitwerken en implementeren.
  Deze Open Brief en de bijlagen zijn op papier aan de informateur overhandigd.

 20. Belangstellenden kunnen ze downloaden van de website:

  www.samenvoorvught.nl of

  een email sturen naar info@samenvoorvugt.nl


  Het kan beter!   100% Vught!   Samen! Vóór Vught!    

  (Citaten van de verkiezingsposters.)


  Het moet beter! En B&W kunnen rekenen op

  Samen voor Vught en Platform Vught Structureel.


  Samen voor Vught

  Ger Maas, voorzitter
  Marianne van Erp, secretaris
  www.samenvoorvught.nl
  info@samenvoorvught.nl


  Platform Vught Structureel
  Frans Schoot, voorzitter
  Marianne van Erp, secretaris
  www.vughtstructureel.nl
  info@vughtstructureel.nl