=

Doelstellingen reconstructie N65 Vught-Helvoirt:
Verkeer: Doorstroming-2x2 rijstroken-geen verkeerslichten-ongelijkvloerse kruisingen-autoweg 80km/uur-rotondes bovenop-Matrixborden

 

 

Geachte leden,

De Commissie Ruimte van de Vughtse Raad zal op donderdag 14 februari aanstaande in zijn vergadering het nieuwe voorstel m.b.t. de N65 bespreken, ter
voorbereiding op de besluitvorming in de gemeenteraad op donderdag 28
februari.

Onze aandachtspunten zijn in de ledenvergadering van 7 februari jl. aan de orde geweest en aangevuld met suggesties van de aanwezige leden.

Namens VPVS zal aanstaande donderdag tijdens de vergadering van de commissie Ruimte ook gebruik worden gemaakt van de inspraakmogelijkheid.

Wij hebben aan zowel de leden van de Commissie Ruimte als aan de overige leden van het gemeentebestuur van Vught onze aandachtspunten bij de vernieuwde plannen voor de N65 per brief onder hun aandacht gebracht., zodat zij deze mee kunnen nemen in hun overwegingen en besluitvorming.

Wij houden u op de hoogte.
Frans Schoot
voorzitter

 

PLATFORM VUGHT STRUCTUREEL
Vught, 11 februari 2019

Aan de leden van de Commissie Vught

Betreft voorstel VKA+N65Geachte raadsleden


In uw commissievergadering van donderdag
14 februari aanstaande zal aan de orde worden gesteld het voorstel Bestuurlijke besluitvorming VKA+N65.
Vereniging Platform Vught Structureel beoordeelt de aangepaste voorstellen als een grote verbetering ten opzichte van het aanvankelijke voorstel VKA.
Naar aanleiding van de presentatie afgelopen december hebben wij nog wel in samenspraak met onze leden de nodige aandachtspunten geïnventariseerd, die we hieronder graag onder uw aandacht brengen, zodat u deze mee kunt nemen in uw overwegingen en besluitvorming.


 • Afwikkeling lokaal verkeer (auto's en fietsers): op beide kruispunten die verdiept worden
  ( De Bréautélaan/Martinilaan en Boslaan/Vijverbosweg) dient er goed gekeken te worden naar de verkeersveiligheid van het elkaar kruisend langzaam-en snelverkeer.
 • Ook bij de nog steeds geplande afrit Rembrandtlaan is de veiligheid van de fietser die uit de fietstunnel parallel aan het spoor komt niet goed geregeld.
 • De leefbaarheid van bewoners in de Rembrandtlaan en Lekkerbeetjenlaan gaat er in de voorstellen bepaald niet op vooruit. Een betere oplossing zou zijn niet te voorzien in een afrit Rembrandtlaan: enkele honderden meters daarvoor ligt immers al een goed voorziene afrit. Daardoor behoeft er ook geen gewrongen constructie te worden gemaakt voor de Lekkerbeetjenlaan: de bewoners krijgen twee rijstroken voor hun huizen en vervolgens nog de rijstroken van de N65.
 • De vraag is nog steeds of ook de afrit Olmenlaan wel noodzakelijk is. Deze, en de afrit Rembrandtlaan, worden meegenomen in het PHS-project, maar kunnen niet los worden gezien van de aanpassingen aan de N65. Wij pleiten er voor om de problematische oprit Olmenlaan en afrit Rembrandtlaan toch te betrekken bij de besluitvorming omtrent onderhavig project.
 • De voorziene twee rotondes op het kruispunt Helvoirtseweg/J.F. Kennedylaan lijken bepaald overdreven: de fietsroute (en de route voor voetgangers) wordt onnodig gecompliceerd en gevaarlijk, terwijl de verkeersstromen hierdoor erg ver in de richting van de Lekkerbeetjenlaan worden geschoven, waardoor de overlast voor de bewoners daar sterk wordt verhoogd. Wij pleiten voor een oplossing analoog aan die op het kruispunt Boslaan/Vijverbosweg. Daardoor wordt meer recht gedaan aan de belangen van diverse bewoners en van het langzaam verkeer ten opzichte van een kennelijk nodig geachte landschappelijke inpassing die erg veel ruimte inneemt. Inpassing op-en afritten N65: nog onbekend is hoe lang en hoe breed de nieuwe op-en afritten worden bij het kruispunt Boslaan/Vijverbosweg en hoe deze worden ingepast: dit is van groot belang voor de ruimte die er mogelijk kan zijn voor een adequate parallelwegstructuur tussen de kruispunten Boslaan/Vijverbosweg en
  De Bréautélaan/Martinilaan, mede in verband met de ontsluiting van aanwonenden en Regina Coeli en het Maurickcollege.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 • Ingangen tunnelbak: het begin c.q. het einde van de verdiepte ligging bij het kruispunt Boslaan/Vijverbosweg lijkt erg dicht op het kruispunt zelf te liggen. vragen aandacht voor een langere aan/uitloop gelet op het leefklimaat van de aanwonenden.Openbaar vervoer haltes op de N65 verdwijnen: wij pleiten voor een adequate ov-voorziening voor Vught Noord. De plannen voorzien daar (nog) niet in.
 • Breedte van oversteek
  De Bréautélaan/Martinilaan: fietsstraat met auto te gast, maar met autoverkeer van beide zijden en ook voetgangers: wij pleiten voor voldoende breedte van deze oversteek.
 • Maximale hoogte van oversteekmogelijkheden/hoogte van de hellingen naar de oversteken: wij vragen aandacht voor een adequate hellingshoek bij de twee kruispunten die verdiept worden aangelegd, met name voor het langzaam verkeer.
 • Van belang is welk niveau van maaiveld wordt aangehouden in verband met de helling van de aansluitende wegen naar de oversteken toe en met de hoogte van de geluidsschermen.
 • Geluidsoverlast/uitvoering geluidsschermen: nog steeds is onduidelijk waar er schermen komen en hoe deze worden uitgevoerd. Voor een goede landschappelijke inpassing is de uitvoering van de schermen van groot belang.
 • Landschappelijke inpassing: de gemeente komt hier nog met nadere voorstellen waarbij de bewoners betrokken zouden worden. Wij vragen om een spoedige nadere uitwerking zodat betrokkenheid van bewoners in een vroeg stadium kan worden gerealiseerd.
 • Tenslotte: een goede circulatie van het lokale verkeer is nodig. Nog onbekend zijn de meest recente verkeersramingen, ook die die worden voorzien in het VKA+. Wij pleiten voor een evenredige verdeling van de (gewijzigde) verkeerslast die zal ontstaan, waarbij ons inziens ook gekeken moet worden naar doorgangen van straten die nu nog afgesloten zijn, zoals bijvoorbeeld bij de rotonde Postweg/Loonsebaan, waar een verbinding naar de J.F. Kennedylaan kan worden gemaakt. Zo zijn er meer voorbeelden die kunnen zorgen voor een betere verdeling van de verkeers(over)last. Daarnaast is van belang de verkeersafwikkeling tijdens de bouwfase: wij pleiten voor een spoedig voorstel daarvoor zodat ook bewoners zich een beeld kunnen vormen en ideeën kunnen aandragen.

 

Wij vragen u bovenstaande punten mee te nemen in uw besluitvorming, zodat er een breed gedragen besluit tot verbetering van de situatie in Vught in verband met de N65 tot stand kan komen.

Hoogachtend,
Ir. F. Schoot. voorzitter

mr. M. van Erp, secretaris
Postadres:
Boslaan 1
5263 GW Vught

email@vughtstructureel.nl