Doelstellingen reconstructie N65 Vught-Helvoirt:
Verkeer: 80km/uur-Doorstroming-2x2 rijstroken-geen verkeerslichten-
ongelijkvloerse kruisingen-autoweg rotondens bovenop-Matrixborden

Geachte leden,

Het belangrijke nieuws afgelopen jaar was de aankondiging dat het plan voor de N65 is herzien, met name op het onderdeel voor de kruising Boslaan/Vijverbosweg en op het onderdeel van de kruising in Helvoirt. Voorts is komen vast te staan dat de hele N65 verdiept wordt aangelegd. Wij gaan er vanuit dat onze inspraakreacties en die van velen onder u ertoe hebben bijgedragen dat het plan is aangepast.
Het vernieuwde plan is in december door de gemeente gepresenteerd tijdens een informatiebijeenkomst.

Aandachtspunten
Het bestuur heeft echter bij dit vernieuwde plan nog wel een groot aantal aandachtspunten die zij onder de aandacht van de gemeente Vught wil brengen, voordat het ontwerpbestemmingsplan wordt uitgebracht.
Het ontwerpbestemmingsplan zal namelijk medio dit jaar worden uitgebracht. Dat is het document waarop zienswijzen kunnen worden ingediend.

Start van de formele bezwaarprocedure

Dit is de start van de formele bezwaarprocedure die kan lopen tot en met de Raad van State. Het is belangrijk om op het ontwerpbestemmingsplan te reageren, want alleen dan kan men ook in beroep bij de Raad van State. Het ontwerp-bestemmingsplan zal zes weken ter inzage liggen, binnen welke termijn men moet reageren.

Hoe meer aandachtspunten hoe beter voorbereid
Het bestuur hoort graag welke aandachtpunten u zelf nog heeft en onder de aandacht van de gemeente Vught kan worden gebracht.
Stuur uw bijdrage naar: info@vughtstructureel.nl


Frans Schoot
voorzitter

AANDACHTSPUNTEN
Geluidsoverlast
Uitvoering geluidsschermen: nog steeds is onduidelijk waar er schermen komen
en hoe deze worden uitgevoerd.
Afwikkeling lokaal verkeer
Vrachtwagens, auto's en fietsers: op beide kruispunten die verdiept worden, dient er goed gekeken te worden naar de veiligheid. Ook bij de nog steeds geplande afrit Rembrandtlaan is de veiligheid van de fietser die uit de fietstunnel, parallel aan het spoor komt niet goed geregeld. Zijn de afrit Rembrandtlaan en toerit Olmenlaan nog wel nodig?
Inpassing op-en afritten N65
Hoe lang worden de nieuwe op-en afrittten en hoe worden ze ingepast.
Hellingshoek ingangen tunnelbak
Kan het begin van de verdiepte ligging nog worden aangepast.
Openbaar vervoer
Bushaltes op de N65 verdwijnen.
Hoe wordt het ov voor Vught-Noord verder geregeld.
Breedte van de oversteek
De Bréautélaan/Martinilaan
Dit in verband met de inrichting van de oversteek als fietsstraat met auto te gast, maar met autoverkeer aan beide zijden, dus voldoende breedte voor de fietsers is een vereiste.
Vormgeving fietspaden oversteek Helvoirtseweg/J.F. Kennedylaan
Er is geen rechte oversteek voorzien.
Maximale hoogte van oversteek-mogelijkheden/Hoogte van de hellingen naar de oversteken
De verdieping van de N65 bedraagt
2,5 meter; voorzien wordt een verhoging van 1,5 meter. Dan is de maximale hoogte van het verdiepte stuk 4 meter. Maar dat is voor de meeste vrachtwagens
te laag!
Landschappelijke inpassing
De gemeente komt hier nog met nadere voorstellen.
De betrokkenheid van bewoners is hierbij van zeer groot belang.