Doelstellingen reconstructie N65 Vught-Helvoirt:
Verkeer: 80km/uur-Doorstroming-2x2 rijstroken-geen verkeerslichten-
ongelijkvloerse kruisingen-autoweg rotondens bovenop-Matrixborden

Geachte leden,

Op donderdag 9 mei worden wij nader geïnformeerd over de verkeerssituatie in Vught na realisatie van de plannen m.b.t. de N65 en het spoor.

Uit de gegevens m.b.t. de toename van het autoverkeer op het lokale Vughtse wegennet blijkt dat voor een flink aantal straten de toename van het verkeer erg groot is.

Wij vinden het niet verdedigbaar en niet aanvaardbaar dat straten in Vught een zo grote verkeerslast te verwerken krijgen, waarbij die last bovendien onevenredig is verdeels. Dat kan niet de bedoeling van de aanpak van de N65 zijn.

Wij hebben dan ook vandaag een bericht aan de Gemeenteraad gestuurd, mede met het oog op de raadsinformatiebijeenkomst op 9 mei.
Wij houden u op de hoogte.


Frans Schoot
voorzitterGeachte raadsleden,

Op donderdag 9 mei zult u nader worden geïnformeerd over de verkeerssituatie in Vught na realisatie van de plannen m.b.t. de N65 en het spoor. 

Uit de gegevens m.b.t. de toename van het autoverkeer op het lokale Vughtse wegennet blijkt dat voor een flink aantal straten de toename van het verkeer erg groot is. Dat geldt onder andere voor Lekkerbeetjenlaan en Lekkerbeetjenlaan- Oost, Helvoirtseweg, Vijverbosweg, Postweg, Taalstraat, Theresiastraat, Martinilaan en Grote Gent. Deze cijfers blijken uit de gegevens op pagina 8 van het rapport van Goudappel/Coffeng (Technische rapportage verkeerscijfers N65-PHS) dat als bijlage bij de documenten op de website Rijksinfra is gevoegd. Hierbij moeten met name  worden vergeleken de cijfers uit de eerste en tweede kolom met die uit de voorlaatste kolom, om en juist beeld te krijgen van de ontwikkelingen veroorzaakt door de projecten. De laatste kolom geeft enkel aan het verschil met VKA+ t.o.v. het oude VKA. Uit de cijfers blijkt ook dat eigenlijk alleen de N65 zelf en een enkele aanpalende straat zal profiteren van de plannen. 

Wij vinden het niet verdedigbaar en niet aanvaardbaar dat straten in Vught een zo grote verkeerslast te verwerken krijgen, waarbij die last bovendien onevenredig is verdeeld. Dat kan niet de bedoeling van de aanpak van de N65 zijn. 

Wij verzoeken u dringend opdracht te geven tot het nader bezien van de verdeling van de verkeerslast in Vught, onder meer door herziening van het verkeerscirculatieplan. Het bestemmen van bepaalde straten tot gebiedsontsluitingsweg lijkt in theorie, achter de tekentafel, mooi, maar het biedt in de praktijk geen oplossing voor een betere verdeling van de verkeerslast. Er wordt aan voorbij gegaan dat de in Vught als gebiedsontsluitingsweg aangewezen straten dichtbevolkte straten zijn. Voorts wordt er te weinig gekeken naar de effecten van het afsluiten van doorgaande routes zoals in het verlengde van de Martinilaan naar de Molenrijnselaan en van de Postweg naar de J.F. Kennedylaan. Ook wordt nu duidelijk wat de ernstige gevolgen van de leefbaarheid voor Lekkerbeetjenlaan en Helvoirtseweg zijn door het openhouden van de afrit Rembrandtlaan en oprit Olmenlaan. De cijfers m.b.t deze twee straten zijn niet opgenomen, maar zijn uiteraard een afgeleide van de enorme toename op (delen van) de Helvoirtseweg en Lekkerbeetjenlaan-Oost. 

Overigens wordt in het overzicht de consequentie van het openstellen van het onverharde deel van de Jagersboschlaan voor autoverkeer niet opgenomen. Ook wordt gemist het effect van het inrichten van een ventweg ten zuiden van de N65 vanaf de kruising Boslaan tot aan de kruising Helvoirtseweg. Inzicht in deze gegevens is nodig om een totaalbeeld te krijgen van de mogelijk toekomstige verkeerssituatie in Vught.

Daarbij blijft uitgangspunt dat de leefbaarheid in Vught verbeterd moet worden, en dat gaat niet lukken met de nu voorliggende onevenredige verdeling van de verkeerslast.Hoogachtend, 

vereniging Platform Vught Structureel 

F. Schoot, voorzitter                 M. van Erp, secretaris.