Geachte leden,

De gemeente Vught heeft het ontwerpbestemmingsplan N65 en het Ontwerpverzoek Herbegrenzing gepubliceerd in "Het Klaverblad van woensdag 5 juni 2019. Ik beperk mij in dit bericht tot het ontwerpbestemmingsplan N65.

In december 2017 is voor de reconstructie van de N65 het Voorontwerpbestemmingsplan N65 op basis van het voorkeurs alternatief (VKA) voor de N65 in Vught in procedure gebracht.

Het voorontwerp-bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen van 14 december 2017 tot en met 31 januari 2018.Er zijn 25 inspraakreacties, ingedient waaronder die van ons, Ook zijn er reacties binnengekomen van de vooroverleg-instanties, zoals de Provincie, Rijkswaterstaat en het Waterschap.
Naar aanleiding van de inspraakreacties heeft de stuurgroep N65 op 19 maart 2018 besloten het VKA op enkele onderdelen te optimaliseren. Dat heeft geleid tot een vernieuwd VKA, genaamd "Reconstructie N65"

U kunt vanaf donderdag 6 juni 2019 tot en met woensdag 17 juli 2019 het bestemmingsplan met bijbehorende stukken met daarin de motivering tot herbegrenzing bekijken. Belangrijk is te vermelden dat u kunt reageren op het ontwerpbestemmingsplan.
De reactie die u indient heet in deze fase een "zienswijze"

De gemeenteraad van Vught houdt eventueel rekening met ingediende zienswijzen en neemt een besluit. Als u vindt dat de zij uw visie niet of onvoldoende heeft mee-gewogen bij het nemen van het besluit, dan kunt u bezwaar maken en/of in beroep gaan.

Het is dus noodzakelijk om een zienswijze in te dienen om later tegen het besluit in beroep te kunnen gaan.
De Vereniging Platform Vught Structureel zal in ieder geval haar zienswijze indienen.

Wij houden u op de hoogte


Frans Schoot
voorzitter

 Het ontwerpbestemmingsplan kunt u bekijken bij de
Ontvangst-en informatiebalie van het gemeentekantoor.
Secretaris van Rooijstraat 1 in Vught.
Tegen betaling kunt u afschriften krijgen van de stukken
die ter inzage liggen.

Het ontwerpbestemmingsplan in PDF-Bestanden op onze site

N65 Vught: Regels

Toelichting Ontwerpbestemmingsplan


 

Bijlagen Ontwerpbestemmingsplan

 1. Ontwerp Reconstructie N65 Vught-west
 2. Ontwerp Reconstructie N65 Vught-midden
 3. Ontwerp Reconstructie N65 Vught-oost
 4. Samenvatting MIRT-verkenning N65
 5. Memo Groenblauwe mantel en kwaliteitsverbetering landschap
 6. Kaart beschermde bomen Vught-Midden
 7. Kaart beschermde bomen Vught-Oost
 8. Technische rapportage verkeerscijfers N65-PHS
 9. Resultaten kruispuntberekeningen
 10. Archeologisch bureauonderzoek 2015 (MIRT-verkenning)
 11. Historisch onderzoek N65 te Vught
 12. Watertoets N65 Vught
 13. Natuurtoets
 14. Akoestisch onderzoek wet geluidhinder onderliggend wegennet
 15. Geluidsberekeningen N65
 16. Instemming NLS-melding
      (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit)
 17. Luchtkwaliteitonderzoek
 18. Stikstofdepositie-onderzoek
 19. Verplaatsing LPG tankstation Helvoirt
 20. M.e.r.-beoordeling N65 Vught
       (Milieueffectreportage)
 21. Nota inspraak en vooroverleg Bp Reconstructie N65

Schriftelijke reacties kunt u sturen naar de

Gemeenteraad van Vught
afdeling Ontwikkeling
Postbus 10.100
5210 GA Vught

Geef in uw brief aan dat het over het ontwerpbestemmingsplan N65 met zaaknummer [Z17-193278] gaat.
Geef ook aan waarom u het wel of niet eens bent.


Schriftelijke reacties kunt u sturen naar de

Gemeenteraad van Vught
afdeling Ontwikkeling
Postbus 10.100
5210 GA Vught

Geef in uw brief aan dat het over het ontwerpbestemmingsplan N65 met zaaknummer [Z17-193278] gaat. Geef ook aan waarom u het wel of niet eens bent met het ontwerpbestemmingsplan

Tips voor het schrijven van een zienswijze


Voor een mondelinge afspraak kunt u bellen met
mevrouw Sillekens
telefoon; 073 65 80 680