=

 
Verslag van de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de
Vereniging Platform Vught Structureel,
gehouden op donderdag 7 februari 2019
in Brasserie 155 te Vught om 20.00 uur

Geachte leden,

Het Actieplan 2019, zoals gepresenteerd op de ALV laat meer dan duidelijk zien dat wij de "vinger aan de pols moeten houden".

Het grote aantal aandachts-punten dat wij onder de aandacht hebben gebracht bij zowel de Commissie Ruimte, als bij de gemeenteraad van Vught maakt dit noodzakelijk.

In de begroting voor 2019 is dan ook een reservefonds opgenomen voor het eventueel inschakelen van deskundigen voor advies.

Ik wil echter met nadruk stellen dat de betrokkenheid van de bewoners bij het Actieplan van evident belang is.
Die betrokkenheid kenmerkt zich onder meer door de inbreng van nieuwe aandachtspunten, maar ook tot het aanbrengen van nieuwe leden. Wij hebben bewust de contributie gehandhaafd op
€ 30,00.

Binnenkort ontvangt u de factuur voor de contributie van dit jaar. Het dringend verzoek van het bestuur is deze tijdig te voldoen, onder vermelding van uw naam.

Alvast dank voor uw medewerking.


Frans Schoot
voorzitter

 1. Opening

  De voorzitter heet de aanwezigen welkom.
  Bericht van verhindering hebben gegeven: de heren M.van Keulen en F. Keunen
  Aanwezig naast de bestuursleden: de heer Korsten, de heer Bodewes, de heer Vernooij (gedeeltelijk),
  de heer en mevrouw van de Ven, de heer van der Heijden, de heer Mulder, de heer van der Gun, mevrouw Jonker en de heer Ceulen.

 2. Mededelingen/binnengekomen stukken

  Er zijn geen mededelingen of binnengekomen stukken.

 3. Discussie Activiteiten 2018 en Actieplan 2019

  2018:
  Het belangrijke nieuws afgelopen jaar was de aankondiging dat het plan voor de N65 is herzien,
  met name op het onderdeel voor de kruising Boslaan/Vijverbosweg en op het onderdeel van de kruising in Helvoirt. Voorts is komen vast te staan dat de hele N65 verdiept wordt aangelegd. Wij gaan er vanuit dat onze inspraakreactie en de inspraakreacties van velen onder u ertoe hebben bijgedragen dat het plan is aangepast. Het vernieuwde plan is in december door de gemeente gepresenteerd tijdens een informatiebijeenkomst. De informatie is ook op onze website te vinden.

  2019:
  Wij hebben bij dit vernieuwde plan nog wel een groot aantal aandachtspunten:

  Geluidsoverlast/uitvoering geluidsschermen
  Nog steeds is onduidelijk waar er schermen komen en hoe deze worden uitgevoerd.

  Afwikkeling lokaal verkeer (auto's en fietsers)
  Op beide kruispunten die verdiept worden dient er goed gekeken te worden naar de veiligheid. Ook bij de nog steeds geplande afrit Rembrandtlaan is de veiligheid van de fietser die uit de fietstunnel parallel aan het spoor komt niet goed geregeld. Zijn de afrit Rembrandtlaan en toerit Olmenlaan wel nodig?

  Inpassing op-en afritten N65:
  Hoe lang worden de nieuwe op-en afritten en hoe worden ze ingepast.

  Hellingshoek ingangen tunnelbak:
  Kan het begin van de verdiepte ligging nog worden aangepast.

  Openbaar vervoer (haltes op de N65 verdwijnen)
  Hoe wordt het ov voor Vught Noord verder geregeld.

  Vormgeving fietspaden oversteek Helvoirtseweg/Kennedylaan
  Er is nu geen rechte oversteek voorzien.

  Maximale hoogte van oversteekmogelijkheden/hoogte van de hellingen naar de oversteken
  De verdieping bedraagt 2,5 meter; voorzien wordt een verhoging van 1,5 meter. Dan is de hoogte van het verdiepte stuk 4 meter, maar dat is voor veel vrachtwagens te laag

  Landschappelijke inpassing
  De gemeente komt hier nog met nadere voorstellen.
  De betrokkenheid van bewoners is van zeer groot belang.  De heer Vernooij geeft aan dat wat hem betreft de parallelstructuur tussen de kruispunten Boslaan/Vijverbosweg en De Bréautélaan/Martinilaan zodanig moet worden ingericht dat deze geschikt is voor autoverkeer dat als bestemming heeft Regina Coeli en het Maurickcollege. Dan kan het wat hem betreft onzalige idee om het onverharde deel van de Jagersboschlaan te verharden en geschikt te maken voor autoverkeer en de fietsers te verbannen naar het fietspad langs de N65 van tafel. Opgemerkt wordt dat de ruimte langs de N65 tussen beide genoemde kruispunten mogelijk niet voldoende zal zijn om hier ook autoverkeer via de parallelweg te leiden, omdat er ruimte moet zijn voor de toerit naar de N65 in de richting van Den Bosch vanaf de rotonde op het kruispunt Boslaan/Vijverbosweg. Voorts is het zo dat het genoemde deel van de Jagersboschlaan in elk geval voor een groot deel al verhard moet worden vanwege de geplande woningbouw achter
  huize Theresia.
  Het punt zal in elk geval als aandachtspunt worden meegenomen.

  De heer Ceulen merkt op dat de vernieuwde plannen voor bewoners langs het deel van de Lekkerbeetjenlaan dat parallel loopt aan de N65 heel nadelig uitpakken. Er komen pal voor de huizen twee rijbanen bij, met pal daarachter de rijbanen van de N65. Door de geplande ligging van de twee rotondes die nu zijn voorzien op het kruispunt Helvoirtseweg/J.F. Kennedylaan, wordt het verkeer erg ver richting de huizen op de Lekkerbeetjenlaan geduwd, waardoor de leefbaarheid sterk verslechterd. Daar komt bij dat er twee rotondes zijn voorzien op het kruispunt, waardoor het verkeer nog verder in de richting van de Lekkerbeetjenlaan wordt geduwd. Ook dit punt zal worden meegenomen in de lijst.

  Op een desbetreffende vraag wordt toegelicht dat de hoogte van het maaiveld, van waaruit gerekend wordt, niet eenduidig lijkt vast te liggen. De weg zelf ligt nu namelijk al hoger, dus een eenduidig ijkpunt is nodig. Ook dit zal worden meegenomen.

  De vergadering krijgt op enkele punten nog een nadere toelichting.
  Alle aandachtspunten zullen bij de commissie Ruimte en de raad zelf onder de aandacht worden gebracht in de respectievelijke vergaderingen op 14 en 28 februari. Na de besluitvorming in de gemeenteraad zal het plan zijn beslag krijgen in het ontwerpbestemmingsplan.

 4. Dit ontwerpbestemmingsplan zal medio dit jaar worden uitgebracht. Dat is het document waaropzienswijzen kunnen worden ingediend. Dit is de start van de formele bezwaarprocedure die kan lopen tot en met de Raad van State. Het is belangrijk om op het ontwerpbestemmingsplan te reageren, want alleen dan kan men ook in beroep bij de Raad van State.
  Het ontwerpbestemmingsplan zal zes weken ter inzage liggen, binnen welke termijn men moet reageren.

  Na beoordeling van de zienswijzen zal de gemeenteraad het bestemmingsplan mogelijk nog in het laatste kwartaal van 2019 vaststellen, waarna er een periode van zes weken is waarbinnen bezwaar aangetekend kan worden bij de Raad van State. De exacte datum is moeilijk vast te stellen: dat zal afhankelijk zijn van het aantal zienswijzen dat wordt ingediend.
  Men hoopt nog steeds de realisatiefase te starten met voorbereidend werk in 2020, waarna de echte bouw begint in 2021 met een voorziene oplevering in 2023.

  Men wil het project N65 afgerond hebben voordat de werkzaamheden aan het spoor beginnen.
  De omkering van spoor en weg dat formeel onder het spoorproject valt, zal dus in een latere fase worden uitgevoerd. Dan zal ook de weg worden afgesloten.
  Tijdens de werkzaamheden onder het project N65 zal er altijd verkeer over de weg mogelijk blijven via twee nood-rijbanen, die zijn voorzien aan de zuidkant van de N65.


  De voorzitter stelt vast dat de vergadering zich kan vinden in het door het bestuur in 2018 gevoerde beleid en de voor 2019 te volgen strategie via het inbrengen van de nodige aandachtspunten.

 5. Vaststelling staat van baten en lasten 2018 en
 6. Kwijting aan bestuurders voor het door hen in 2018 gevoerde beleid

  De heer Hertzberger geeft een korte toelichting op de cijfers.
  De cijfers over 2018 zijn voorgelegd aan de kascommissie, bestaande uit de heren Van der Plas en Korsten; de kascommissie adviseert positief ten aanzien van vaststellen van de cijfers.

  De heer van de Ven vraagt of degenen die laks zijn in het betalen van de contributie nog aangemaand worden. De heer Hertzberger licht toe dat dat wel altijd wordt gedaan, maar het is niet eenvoudig vast te stellen welk lid betaald heeft, omdat er een aantal is dat via een bedrijvenrekening betaalt. Via de website volgen er ook altijd herhaalde oproepen om de contributie te voldoen.

  De voorzitter constateert dat de vergadering de staat van baten en lasten 2018 vaststelt en dat de vergadering kwijting verleent aan het bestuur voor het door haar in 2018 gevoerde beleid, voor zover van dat beleid uit de staat van baten en lasten blijkt.

 7. Benoeming kascommissie

  De voorzitter licht toe dat ten minste twee leden dienen te worden benoemd uit de ledenvergadering. De heren Korsten en Van der Plas zijn bereid wederom als leden van de commissie op te treden, zij het dat de heer Korsten de opmerking plaatst dat gezien de nu langdurig vaste samenstelling van de kascommissie, andere leden wellicht het lidmaatschap
  op zich willen nemen.
  De voorzitter constateert dat geen der aanwezige leden zich aanmeldt.
  Hij stelt voorts vast dat de vergadering de heren Korsten en Van der Plas benoemt tot kascommissie 2019.

 8. Rooster van aftreden bestuursleden

  De voorzitter licht toe dat de heren Dost en Schrover periodiek aftredend zijn; zij zijn direct herbenoembaar. Zij stellen zich verkiesbaar.
  Hij vraagt aan de vergadering of er andere kandidaten voor benoeming in de vacature van de heren Dost en Schrover worden voorgedragen.
  Hij constateert dat geen andere kandidaten worden voorgedragen en stelt vast dat de vergadering de heren Dost en Schrover bij acclamatie herbenoemt.

 9. Vaststelling contributie 2019

  Voorgesteld wordt de contributie voor 2019 vast te stellen op €30,--, in lijn met vorig jaar. Dit lagere bedrag (t.o.v. het verleden € 35,--) kan worden gehandhaafd vanwege de goede kaspositie.
  De voorzitter constateert dat de vergadering de contributie voor 2019 vaststelt op €30,--.
  Het verzoek van het bestuur is om de contributie tijdig te betalen onder vermelding van de naam!

 10. Vaststelling begroting 2019

  De heer Hertzberger geeft een korte toelichting op de begroting.
  De voorzitter merkt nog op dat in samenwerking met Samen voor Vught onderzocht wordt in hoeverre bewoners zelf metingen kunnen verrichten voor bijvoorbeeld fijnstof. Daarbij wordt samenwerking gezocht met het RIVM. Als zal blijken dat daarmee kosten zijn gemoeid, kan het bedrag van de reserves voor deskundigen worden aangesproken.

  Op een desbetreffende vraag van de heer Ceulen licht de voorzitter toe dat overlast door fijnstof etc. vooral wordt bepaald aan de hand van modellen. Deze modellen houden echter geen of onvoldoende rekening met specifieke situaties en omstandigheden, die de overlast per situatie kunnen vergroten. Door met objectieve metingen vast te stellen hoe de situatie in Vught is, kan beter worden vastgesteld in hoeverre de mate van overlast de gezondheid van bewoners kan schaden.
  Op de vraag van de heer Bodewes of ook andere vormen van overlast dan fijnstof, zoals geluid, zullen worden gemeten, antwoordt de voorzitter bevestigend.

  De voorzitter stelt vast dat vergadering de begroting voor 2019 goedkeurt, inclusief de bestemming van het ‘reservefonds’ voor het mede financieren van metingen van overlast.

 11. Rondvraag en sluiting

  Op een desbetreffende vraag van de heer Van der Gun antwoordt de voorzitter dat er geen gesprekken gevoerd worden met het Helvoirtse comité dat pleit voor een ondertunneling van de N65. Dat is in het verleden wel gebeurd, maar toen is al geconstateerd dat de visies op hoe de verbetering van de leefbaarheid rondom de N65 vorm moet krijgen ver uiteen liepen.

  Ook het pleidooi dat door een bewoner van Vught in het BD en in het Klaverblad wordt gedaan voor complete ondertunneling wordt niet gevolgd. Een dergelijke oplossing is illusoir omdat de kosten van een dergelijke oplossing niet zullen worden gedragen door de overheden. De vraag is voorts of een tunnel ideaal zal blijken, mede gelet op veiligheidseisen en afvoer van fijnstoffen. De vergadering beaamt dat nu ingezet moet worden op verdere vervolmaking van de plannen die nu voorliggen.
  De voorzitter constateert dat er geen nadere vragen zijn. Hij sluit de vergadering onder dankzegging aan alle aanwezigen voor hun deelname en bijdragen.